بـــرای دلــــــم دعــا کنیــد
دلـــــــم خـواب بــی کـابـوس میخـــــواهـد
دلــــــم کمــی خـــدا مـــــی خـواهـد
کمـــــی سکــــوت
کمــــــی اشــک

 

#26

/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم

به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید :1-چهره 2-والدین(پدرومادر) 3-زادگاه چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آنها ندارد.