خاموشی

مادر..
باختم!
این بار نه در بازی با کودکان کوچه!
در زندگی باختم مادر..
چادر نماز سفیدت را سر کن سر سجاده بنشین...
تو برای خوشبختیم دعا کن
باز بچه میشوم و بعد از باخت در پناه چادرت میگریم.

#8770

 

 

 

 

 

 

وقتی نمیتوانی فریاد بزنی ناله نکن


خاموش باش


قرنها نالیدن به کجا انجامید


تو محکومی به زندگی کردن


تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی

 

#14754

 

 

 

 

تنهایی تلخ است ...


تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده


به گیتارش مینگرد...

 

#7120

 

 

 

 

 

شکسته ام میفهمی؟به انتهای بودنم رسیده ام!
اما اشک نمی ریزم!
پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی دردمی کند...

 

#10123

/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم

از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان، خدایی می‌شوند که، خدایی کردن نمی‌دانند! وَ شما در آخر می‌شوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته...!