روی دلــم مانده

ﻣﺪتـی ست ﮐﻪ ﺍﻧﮕـــــﺎﺭ ﺣﺎﻟـــــﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨـــﻢ ،

ﻣﺪتـی ست ﻧﻪ ﻣــﻦ ﺗـــــــﻮﺭﺍ ﻭ ﻧـﻪ ﺗــــــﻮ ﻣـــــــﺮﺍ

ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿـــــﻢ،

ﻣﺪتـی ست ﮐﻪ ﻣــــﺪﺗﻬــــــﺎ ﻣﯿﮕـــــﺬﺭﺩ

ﺑﯽ ﺁﻧﮑـــــﻪ ﻋــﺎﺷﻘـــــــﺎنه ﯾﮑـــﺪﯾﮕــــــﺮ ﺭﺍ

ﺑﻐــــﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾــــــﻢ ،

ﺑﺒﻮﺳﯿــــــﻢ

ﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷـــــﻮﯾﻢ

ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﯾﮑــــــﺪﯾﮕــــــﺮ ﺑﻮﺩﯾـــــــﻢ،

ﻣﺪتـی ست ﮐﻪ ﻣـــﻦ ﺍﺯ ﺗـــــﻮ ﻭ ﺗـــــﻮ ﺍﺯ ﻣـــﻦ

ﺑﯽﺧﺒـــــﺮﯾﻢ ،

می دﺍﻧـــــــﯽ

ﻣﺪتـی سـﺖ ﯾﮑـــ ﺣـــــﺮﻑ

ﺭﻭﯼ ﺩﻟــــــﻢ ﻣــــــﺎﻧﺪﻩ :ﺩﻟــــــﻢ ﺑــــــﺮﺍﯼ ﺗـــــــﻮ و ﺧــــــﻮﺩﻡ ،

ﺩﻟــــــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﻣـــــــﺎ ﺗﻨـــﮕـــ ﺷــــﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ .

 

#25422

/ 3 نظر / 21 بازدید

[گل] روی دست شب مانده ام! دیگر حتی خواب هم مرا نمی برد...!!

ana

ﻣﺪتـی سـﺖ ﯾﮑـــ ﺣـــــﺮﻑ ﺭﻭﯼ ﺩﻟــــــﻢ ﻣــــــﺎﻧﺪﻩ : ﺩﻟــــــﻢ ﺑــــــﺮﺍﯼ ﺗـــــــﻮ و ﺧــــــﻮﺩﻡ ، ﺩﻟــــــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﻣـــــــﺎ ﺗﻨـــﮕـــ ﺷــــﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ . [گریه][گریه][گریه]

مریم

خدايـــــــــــــا... آغوشت را امشب به من می בهـــــے ؟ برایِ گفتـــלּ چیزے نــבارم اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . . . می شود من بغض کنمـــ تو بگویــے : مگر خدایت نباشــב که تو اینگونهــ بغض کنــے. . . می شوב من بگویم خدایا ؟ تو بگویــــے: جانِ دل . . . می شود بیایــــے؟!!