دردم عمیق است

 

 

 

#24503

 

 

 

 

ساده میخندم..

ساده می گریم..

ساده می گذرم..

بلند می خندم و به هر سازی میرقصم..

نه اینکه دل خوشم !

نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد !

 

 

 

#20932

 

 

مدت طولانی شکستمم.. زمین خوردمم..

سختی دیدم..گریه کردم و حالا..

برای " زنده ماندن " خودم را به " کوچه ی علی چپ " زده ام..!

 

 

 

#24267

 

 

 

روحم بزرگ نیست ! دردم عمیق است..

می خندم که جای زخم هایم را نبینی...

 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شهرزاد قصه گو

כر خاڪ مـטּ هزاراטּ انـכیشـہ نهفتـہ هزاراטּ سایـہ هزاراטּ امیـכ اما فقط نورخورشیـכے وجوכت را میخواهـכ تا رستاخیز ڪنم تمامی انـכیشـہ ها را تا ریشـہ امیـכ نو رسیـכه نارسیـכه نشوכ ایـטּ است نام شناسنامـہ مـטּ جنگل جنگلی ڪـہ بی تو بی شناسنامـہ می شوכ بی هویت میشوכ نگذار براے نفس کشیـכم براے انـכیشـہ ام بـہ جاے تو اسیر چراغ هاے گلخانـہ اے شوم........[گل]