مرگــــــ مهســــــا

وقتــــی قرار است بــــروی ، دِل دل نـَـــکن ...
مُنتظر نمــــان 
هیچ اتفـــاقی مانــــدگارَت نمی کنــــد.
وقـــتی قرار اســــت بروی، حَتــــما دل شــــوره هایت را مُرور کـــرده ای
یادگــــاری هایت را ، بُغــــض های پُشت سَــــرت را ...
یا مــــی روی بی آنکـه یادت بیـــاید کوچه هایـــی را که قَدم زدیــم 
و باران هــــایی که بر سَــــرمان بارید 
و چراغ قـِـــرمز هایــــی که هنوز نـِـــمی دانم چرا دوستـِــشان داشتیم.

بـَــــهانه برای رَفــــتن زیاد اســــت 
ایــــن مانــــدن است کـــه بـَـــهانه نمی خواهــــد
این مانـدن است که دِل مـــی خواهــــد
شَهامت می خواهد،عِشـــق می خــواهد ...


حــــالا هی تو بگو باید بِروی ، اصلا هَــــمه دنیا را جاده بِکش
بگو که عِــــشق به درد شِـــعر ها می خـــورد 
و من می تَرســم از کسی که دیگــر 
حتی شعر هم قلبَش را نمی لرزاند
کســـــی که مــــی داند به غیر از مَن ، کســـی مُنتظرش نـــیست
اما دلش ، هَــــوای پَریــــدن دارد ...


وَقــــتی قرار است بِروی، حَـــــتی به آییـــــنه نِگاه نکن
شاید چِشم های کسی که روبروی تو ایستاده 
مُنــــصرفت کند از رفــتن
شاید نـَـــم اشـــــکی ببینـــی ، غُبـــاری ، 
خـــــیالی دور در آســـــتانه ویــــــــران شُـــــدن
شاید ناخودآگــــاه در آینه لَبخــــند بزنی 
و به تصـــــویر دیرآشـــــنای محصور در قاب بگویــــی : سَلام ... 
شاید هنوز روح کودکــــانه ات از گوشه ای سَرک بکشد 
و نگران باشد که مبادا فراموشَــــش کنی ...


تو لَبـــــخند بزن !
من غُربـت پشت آن لبـــخند را خوب می شِــــناسم
نمی گویـــــم نَرو
اصلا مگر چیــــزی عوض می شــــــود ؟!
فقط یک فالله خـَـــــیرُالحافِظیـــــن می خوانم 
و به چــــهار جهت فـــــوت می کنم ... 

حتـــــی اگر دیگر نــَــبینمت ، 
هر شــــب به خوابـَــــت می آیـــــم 
تا به یادت بیــــاورم که بی خـــــداحافظی رفتـــــی ...

 

 

#25414

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
یلدا

سلام.بهتون تبریک میگم.وبلاگ زیبایی دارین.و امیدوارم موفق باشین.چه جالب هم اسم وبلاگ منه.[لبخند].تو وبلاگم منتظرتم.