شب بخیر

یکـــــ  لــــیوان آب

چند قرصــــــ

همه را چشم بستــــــــه سر می کشــــم

دمـــر می خوابـــــم

هنوز هم چشمانـــــم بستــه اســـــــت

تویـــــ  دلم می شــــمرم

یکـــــ ..دو ..ســـــه ...چهــــــار

آخـــــــــ ـ ـ

لبمــــ  را آرام گــاز می گیــــرم

بوی تنهــــایی تمام فضایـــ  ذهنـــم را پر می کنـــد

همـــه جا تاریکـــ  اســـــت

صدایــــــی مدام در درونـم می گویـد

چشمهایــت را ببــــند.

باز نکــــن

به هیــــچ چیز فکر نـــکن

آرام باشـــ ـــــــ ــــــ

حس مــی کنم دســتی آرام آرام روی موهایــم می لغـــزد

پــــــر مــی شوم از یک حس  غریــــب

پلک هایـــم می جــنبد

باز نــــــکن

خوبــه ..خوبـــــــه

با خودم مـــــی گویم اینــــ  بار خواب نیـــــست

آهـــــــــ

پس هســـــــتی

می خواهـــــــم حرف بزنـــم

آرام لبانـــــم را می گشایـــــم

 دلـــــــم می خواهد راه برویـــــم

در دل ِ یک طبیعت بکــــر

یادت هســــــــت

جایی پر از برف شایــــد

مــــن بدوم

و رد پاهایـــــم

از تــــو دور شونــــد

تو دستــــهایت را باز کنـــــی

و من باز هم بــــدومـــــــ

و آغـــــــوش گرمــــت

پناهــــم دهــــــــد
 
سکوت

سکــــوت

سکــــــــــوت

سکـــــــــــــــــوت

دلــــم نمی خواهد چشمــــانم را باز کـــنم

تلاش می کنـــم بخوابــــم

مرا ببـــــوس

نوازشــــــ   گــرم دست خیـــــــالی ِ تو

ولالایــــی سکوت شـــب

برای آسوده خوابیــــــدن کافیــــست

شب بخیرتنهـــــــای من

 

#25493

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مریم

ﯾﻪ ﻭﻗﺘــــــﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿـــﺎﺕ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﻣﯿﺸــﻪ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﻜﻮﺑﻦ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗــــﺖ "ﺑﻬﻢ ﮔﯿﺮ ﻧـــــــﺪﻩ، ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ !..

مریم

بعضی ها طواف نمی کنند ... فقط خدا را "دور" می زنند !!