من خسته ام

هــــــــی رفیق ...

زیادی خوبی نکن !

انسان است ،

فراموشکار است ...!

از تنهایش که در بیاید ،

تنهایت را دور میزند !

پشت می کند به تو ،

به گذشته ات ...!

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید:

شما !؟؟؟

 

 

 

#22437

 

 

 

 

 

 

چــِـہ روزگاریــہ

بــَـچـِـہ ڪــِـہ بــوבیــمــ


دُפֿتــَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق عـَـروسـَـڪاے פֿـُـوشگـِـل بودَלּ


پــِـسـَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق مـَـــرבاے قــَـوے


بــُـزُرگـــ ڪـِـہ شـُـدیمــ ...


دُפֿتــَـرا عـــاشق مـَـرבاے قــَوے شـُבלּ


پــِـسـَـرا عاشـِـق عــَـروسـَـڪـ
#22091

 

 

 

 

 

 

 

 

می گویند: شاد بنویس

 

!!!...نوشته هایت درد دارند

 

!!!...و من یاد مَردی می افتم که با گیتارش

 

!!!...گوشه ی خیابان شاد میزد

 

!!!...اما با چشمهای خیس

 

 

 

#3029

 

 

 

 

 

 

/ 9 نظر / 6 بازدید
مریم

دیر باریدی باران . . . دیر . . . من مدت هاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام . .