پشیمانی

معلم گفت فعل رفت را صرف کن...


گفتم رفت که رفت او برای همیشه رفت.

سکوت کلاس را فرا گرفت

بغض گلویم را فشرد سکوتم را شکست و

گفتم دلی را شکست و رفت.

غروری را له کرد و رفت و

عشقی را بی رحمانه گرفت و رفت


آری او برای همیشه رفت...

 

 

 

 

 

#8466

 

 

 

 

 

 

 

مـــن تــو را دوســـتـــــ دارم. . .


و تـــو دیــگــــری را. . .


و دیـــگـــری تــو را. . . !


ایـن وسـط فـقـــط مــــن تــنـــهــا مـــونــدم. . .

 

 

 

 

#9542

 

 

 

 

 

 

 

"ﺗـــﻮ ﻫــﻢ ﺑــــــــﺮﻭ "


ﻣﺒــــﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺁﻧـــﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻨﻬــــﺎﯾﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨـــﺪ

 

ﺟـــﺎ ﺑﻤﺎﻧـــﯽ ...

 

 

 

 

#9355

 

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مریم

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگ تر از تمام دلتنگـــــــــی ها حسرت ها را می شمارم و باختن ها وصدای شکستن را نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم وکدام خواهش را نشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگــــــــــــــــم