جز خودم

 کــمی عـوض شدم .

 دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .

 به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .

 از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .

 خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .

 ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم

 مـیشوم .

 نـگران خـودم مـیشوم .

 بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .

 با خـودم سـاعت هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .

 کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم …

 
#15041

/ 1 نظر / 18 بازدید
مریم

خسته کننده میشه برات همه چیز ... وقتی روح و جسمت اختلاف سنی داشته باشه