سکوت و سکوت و باز هم ســ کــــ ـــو تـــــ

خدایا ... !!! من که غصه هایم را سر وقت می خورم ... پس چرا خوب نمی شود ... ؟! درد هایم ... !!!

کــــــــاش ...

کاش می شد آدم گاهیبه اندازه‌ی نیاز، بمیرد... بعد بلند شودآهسته آهستهخاک‌هایش را بتکاندگردهایش بماند اگر دلش خواست،برگردد به زندگی... دلش نخواست،بخوابد تا ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 52 بازدید

مرگــــــ مهســــــا

وقتــــی قرار است بــــروی ، دِل دل نـَـــکن ...مُنتظر نمــــان هیچ اتفـــاقی مانــــدگارَت نمی کنــــد.وقـــتی قرار اســــت بروی، حَتــــما دل شــــوره ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
10 پست
بهمن 92
15 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
12 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
73 پست