پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمخدایا ... !!! من که غصه هایم را سر وقت می خورم ... پس چرا خوب نمی شود ... ؟! درد هایم ... !!!

خــودت را کــه بــزنــی بــه آن راه یــادت مــی رود !


کــه روزی کــســــی بـــــــود . . .

 

کــه خـنـــده هــایــت را دوســت داشــت !


کــه دوســت نــداشــت چـشـمــانــت نـمـنــاک شــود !


کــافی اســت خــودت را بــه آن راه بــزنــی . . .


تــا هـمــه ی ایـنـهــا را فـرامــوش کـنــی . . .

 

 

#4658

 

 

 

 

 

 

 


 

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا


از گـونـه هـای مـن


گلـی نـمی شکفـــــــــــد


بــا ایـن باران هــای شــور . . .

 

 

 

#8841

 

 

 

 

 

 

 

مــی دانــی ...


بـــا گلــوی لبــریـــز از بغــــــــــــض ....


و نگهـــداشتن بــــــــــــــــاران پشت چشمهــــا ....


لبخنــــدزدن


چقــــدر دشـــوار است ...

 

 

 

#3259

 

 

 

 

 

 

 

بعضــــے وقتــــا سڪـــــــــــــــــوتـــــ میڪنــے


واســہ اینــہ ڪہ


هیچ ڪلمــــــــــــــــــــہ اے نمـے تونــہ غمــــــــــــــے رو ڪــہ تو وجودت

دارے،توصیف ڪنــہ!

 

 

 

#9340

 

 

 

 

 

خدایـــــــــــــــــا


درسته لبخنـــــــد نمیزنم...


اما ببین اخـــــــــــم هم نکردم!


آرومم بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آروم آرومـــــم ...!

 

 

 

#8479

 

 

 

 


برچسبـهـ ـا :
۱٩ شهریور ۱۳٩٢ ٤:٠۳ ‎ب.ظ |- سکوتــ پاییز -| نظرات ()

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.ml